Algemene voorwaarden Fanci

Download in PDF-formaat.
Download het Modelformulier voor herroeping.

Inhoudsopgave

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Ons aanbod en jouw bestelling
Artikel 4 - Herroepingsrecht
Artikel 5 - De prijs
Artikel 6 - Betaling
Artikel 7 - Bevestiging
Artikel 8 - Conformiteit en garantie
Artikel 9 - Levering en uitvoering
Artikel 10 - Overmacht
Artikel 11 - Intellectuele eigendom
Artikel 12 - Klachtenregeling en geschillen
 

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

 

Wij zijn:
Fanci

 

 

Vestigingsadres
Nancy Corijn

Roelstraat 24
9850 Landegem

 

Bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 17:30 uur
Telefoonnummer: +32 (0) 465 08 40 23
E-mailadres: klantenservice@fanci.be
Ondernemingsnummer: BE 0842 749 757
BTW-nummer: BE 0842 749 757

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Wij leveren enkel in België en Nederland. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bevestiging van de bestelling een link naar onze algemene voorwaarden van waaruit je deze kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
 6. We doen onze uiterste best om de goederen te leveren binnen de afgesproken termijn maar we kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele vertraging veroorzaakt door de bezorger (post of koerierdienst).
 

Artikel 3 - Ons aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Bancontact en overschrijving. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: bezorging op het door jou gekozen adres. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop 'Ik ga bestellen'. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.
 

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 1. Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de dag van levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. De goederen dienen teruggestuurd te worden binnen de 14 dagen nadat je gemeld hebt dat je beroep wilt doen op het herroepingsrecht. Binnen de 5 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of 14 dagen nadat je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
 2. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 3. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Als je de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met eventueel alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 4. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier. Soms halen we je product op, als dit zo is laten we je dat weten in de ontvangstbevestiging van je retourmelding.
 5. Om je herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, kan je het Europees modelformulier voor Herroeping gebruiken en dit opsturen naar klantenservice@fanci.be of naar Fanci, t.a.v. Nancy Corijn, Roelstraat 24, 9850 Landegem. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.
 

Artikel 5 - De prijs

 1. We hebben het recht onze prijzen ten allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.
 2. Enkel de aangegeven prijzen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.
 3. De prijzen zijn aangegeven in euro en inclusief BTW. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.
 4. Ze houden geen rekening met eventuele leveringskosten die bovendien indien van toepassing worden aangegeven en gefactureerd vóór de definitieve validatie van de bestelling.
 

Artikel 6 - Betaling

 1. We blijven eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen.
 2. De betaling gebeurt op het moment van de definitieve validatie van de bestelling en kan enkel via de betaalmodules die op onze website vermeld staan.
 3. Om ons te beschermen tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmiddel controleren we de bestelling en het betaalmiddel  a.d.h.v. de opgegeven identificatiegegevens.
 4. Indien er geen toestemming is van de geaccrediteerde organisatie voor een betaling met kredietkaart of in geval van niet-betaling, hebben we het recht de bestelling en de levering ervan op de schorten of te annuleren.
 

Artikel 7 - Bevestiging

 1. Na ontvangst van de betaling zullen we de bestelling versturen. Indien u een factuur wenst, kan je deze opvragen bij klantendienst@fanci.be.
 2. In geval een product niet beschikbaar is, zullen we u zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte brengen om de bestelling van dit product te vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen waarbij de rest van de bestelling ongewijzigd blijft.
 

Artikel 8 - Conformiteit en garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Dit is niet van toepassing wanneer het gebrek werd gemeld op moment van verkoop.
 3. Wanneer een product niet conform is, moet dit zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk 2 maanden na de verkoop gemeld worden.
 

Artikel 9 - Levering en uitvoering

 1. Alle goederen worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres na ontvangst van de betaling.
 2. We zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestellingen.
 3. We zullen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, verwittigen wij je altijd vóór het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 4. Onze verzendingen gebeuren tot het moment van bezorging aan jou of een door jou aangewezen vertegenwoordiger steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
 5. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na je melding.
 6. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.
 

Artikel 10 – Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.
 

Artikel 11 - Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto's namen, teksten, logo's kleurencombinatie, etc. ... niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 

Artikel 12 - Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via klantenservice@fanci.be, telefoonnummer +32 (0) 465 08 40 23, of per brief gericht aan: Fanci t.a.v. N. Corijn, Roelstraat 24, 9850 Landegem. We doen er alles aan om je klacht binnen de 3 werkdagen te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumenten ombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl
 4. Bij geschillen met een nationaal of grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr.